แบบฟอร์มของสหกรณ์
Posted: admin Date: 2023-11-24 10:11:25
IP: 125.26.172.122
 
   

1.สมัครสมาชิก-ปกติ

2.ใบสมัครสมาชิกสมทบ

3.หนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์

4.คำขอคงสภาพการเป็นสมาชิก

5.ใบลาออกจากการเป็นสมาชิก

6.กองทุนสาธารณประโยชน์

7.ใบรายงานเสียชีวิต

8.ใบแจ้งสมาชิกเสียชีวิต

9.ใบขอรับสิทธิของผู้รับโอนประโยชน์

10.เปลี่ยนแปลงค่าหุ้น-เงินกู้สามัญ

11.คำขอทั่วไป

12.แจ้งเปลี่ยนข้อมูลสมาชิก

13.หักเงินเดือนเข้าเงินฝาก

14.ชำระเงินสดสมาชิกปกติ

15.ชำระหนี้สมาชิกไปปฏิบัติงานต่างประเทศ

16.โอนย้ายไปสหกรณ์อื่น

17.พักชำระหนี้

18.ปรับโครงสร้างหนี้

19.ยกเลิกปรับโครงสร้างหนี้

20.รีไฟแนนซ์

21.ชำระเงินสดสมาชิกเกษียณและสมทบ

22.เปิดเผยข้อมูล

23.เงินปันผลเข้าบัญชีเงินฝาก

24.ยกเลิกพักชำระหนี้

 

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ