ประกาศทุนสาธารณประโยชน์
Posted: คณะกรรมการสหกรณ์ฯ Date: 2009-03-27 10:56:29
IP: 203.156.87.111
 
 
 
 
 

   

ประกาศ 

เรื่อง การสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิกหรือคู่สมรส และบิดาหรือมารดา

 

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้จัดทุนสาธารณประโยชน์ ให้กับสมาชิก เพื่อการสงเคราะห์ศพ และได้กำหนด ระเบียบไปแล้วนั้น  เนื่องจากติดปัญหาทางด้านการปฏิบัติงาน มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 26/2552 จึงมีมติแก้ไขระเบียบ ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิกหรือคู่สมรส และบิดาหรือมารดา พ.ศ.2552 ตามเอกสารแนบ และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป

 

 

 

                                                                                    ขอแสดงความนับถือ

 

 

                                               

 

                                                                         (นายวิรุฬห์โรจน์       ศรีสยาม)

 

                                                                                        ประธาน

 

                                                     สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยยาซากิและในเครือ จำกัด

ระเบียบว่าด้วยทุนสาธารณประโยชน์

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ