ผลการดำเนินงาน ปี 2560
Posted: admin Date: 2018-04-27 10:15:21
IP: 101.108.85.85
 
   

1.รายงานผลการตรวจสอบ

2.งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

3.รายงานผู้สอบ ไทยยาซากิ 

4.บทวิเคราะห์ สอ.ไทยยาซากิ

5.รายงานผลการดำเนิน   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ