นโยบายประธาน 2014
Posted: Administrator Date: 2009-03-05 17:52:29
IP: 192.168.100.248
 
   

 

นางสาวกาญจนา  เย็นธงชัย

ประธานกรรมการ

 

 

นโยบายประธาน

 

1.  ส่งเสริมการสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
2.  พัฒนาระบบการบริการที่เป็นเลิศ สนับสนุนการจัดสวัสดิการอย่างทั่วถึง
    เป็นธรรม รวมทั้งสร้างมาตรการในการชำระหนี้ ลดการค้างชำระ
3.  พัฒนาสมาชิกและบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการสหกรณ์เพื่อความเป็นเอกภาพพึ่งพาตนเองได้
4.  สนับสนุนการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ทั้งในและนอกประเทศ เอื้ออาทรต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ